Share

สวท.สงขลา จัดเวทีเสวนาใต้สันติสุขสัญจร “หลักธรรมนำใจ เพื่อใต้สันติสุข”

สวท.สงขลา จัดเวทีเสวนาใต้สันติสุขสัญจร “หลักธรรมนำใจ เพื่อใต้สันติสุข” มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนของทุกศาสนาอย่างถูกต้อง พร้อมนำไปแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (16 ก.พ.59) ที่หอประชุมเทศบาลเมืองม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (สวท.สงขลา) นำโดย นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดเวทีเสวนาใต้สันติสุขสัญจร ในหัวข้อ “หลักธรรมนำใจ เพื่อใต้สันติสุข” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติเชิงรุกให้มีเป้าหมายในกลุ่มเฉพาะเพิ่มขึ้น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการผลิตข้อมูล เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมนำเสนอผ่านสื่อชนิดต่างๆ ในกำกับ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารสนเทศ สื่อบุคคลและสื่อกิจกรรม

ดังนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่มีการรับรู้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนของทุกศาสนาอย่างถูกต้องเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนนำหลักคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันตินอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความจริง พร้อมให้ความร่วมมือในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนกิจกรรมของรัฐ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “หลักธรรมนำใจ เพื่อใต้สันติสุข” โดยวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายประสาน เหล๊าะเหม นายกเทศมนตรีเมืองม่วงงาม อำเภอสิงหนคร พระครูสิริญานวิมล วัดเกาะบกรัตนาราม ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ นายอดุล กำเนิดผล อิหม่ามประจำมัสยิดกูวาเต็ลอิสลาม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร ซึ่งดำเนินการเสวนา โดย นายวุฒิชัย เพชรสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยจัดให้มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เอฟ.เอ็ม. 102.25 เมกกะเฮิร์ต ในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ยังมีการมอบหนังสือจากโครงการ “แบ่งปันหนังสือให้น้อง” จำนวน 500 เล่ม ให้กับโรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง สวท.สงขลาได้มีการเปิดรับบริจาคหนังสือจากผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา

batch_DSC_0011_resize batch_DSC_0016_resize batch_DSC_0022_resize batch_DSC_0027_resize batch_DSC_0033_resize batch_DSC_0053_resize batch_DSC_0074_resize batch_DSC_0089_resize batch_DSC_0094_resize batch_DSC_0099_resize batch_DSC_0123_resize_1 batch_DSC_0123_resize batch_DSC_0131_resize batch_DSC_0136_resize batch_DSC_0141_resize batch_DSC_0144_resize

Leave a Comment