Share

จ.สงขลาจับมือสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปั้นดีเจประชาธิปไตย

จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบรมโครงการชุมชนประชาธิปไตย กิจกรรมการอบรมดีเจประชาธิปไตย

วันนี้ (17 ก.พ.59) ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนประชาธิปไตย กิจกรรมการอบรมดีเจประชาธิปไตย ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 15 จังหวัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ดร.ประวิช รัตนเพียร กล่าวว่า ดีเจเป็นสื่อบุคคลที่สามารถทำหน้าที่พูดคุย สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่าง ดีหากดีเจได้รับการปลูกฝังที่ดี มีอุดมการณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ย่อมจะนำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ดีเจเป็นบุคคลที่สำคัญ ที่ให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ประชาชนจะต้องอาศัยพี่น้องดีเจฯช่วยขับเคลื่อน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เรื่องราวข่าวสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งและมั่นคงสืบไป

นวานิชย์ ไชยแก้ว//ข่าว : ชิดนัย แก้วมณีโชติ//ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1 batch_2 batch_3 batch_4 batch_5 batch_6 batch_7 batch_8 batch_9 batch_10 batch_11 batch_12 batch_13 batch_14 batch_15 batch_16

Leave a Comment