Share

ผู้ว่าฯสงขลา ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน โครงการ “แก้จนคนสงขลา”

ผู้ว่าฯสงขลา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน “15 วาระสงขลา” โครงการ “แก้จนคนสงขลา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันนี้ (17 ก.พ.59) ที่ ห้องประชุม ชั้น3 โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน “15 วาระสงขลา” โครงการ “แก้จนคนสงขลาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาร่วมกับส่วนราชการ ร่วมทั้งภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม

ตามที่จังหวัดสงขลา ได้อนุมัติโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงานยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือน และได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 160 ครัวเรือนๆละ 5,000 บาท จำนวนเงิน 800,000 บาท ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 100 ครัวเรือน อำเภอเทพา จำนวน 8 ครัวเรือน อำเภอจะนะ จำนวน 2 ครัวเรือน อำเภอรัตภูมิ จำนวน 14 ครัวเรือน อำเภอสิงหนคร จำนวน 33 ครัวเรือน อำเภอนาหม่อม จำนวน 2 ครัวเรือน

ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ครัวเรือนควรนำงบดังกล่าวนี้ เป็นทุนในการประกอบอาชีพ อีกทั้งการทำบัญชีรายจ่ายเป็นส่วนที่ทำให้ครัวเรือนสามารถควบคุมการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ จากนั้นจังหวัดสงขลาจะได้ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จในการยกระดับรายได้ โดยการจัดทำแบบประเมินซึ่งประยุกต์มาจากแบบประเมินครัวเรือนต้นแบบของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีข้อมูลครัวเรือนกิจกรรมที่ดำเนินการยกระดับรายได้ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น

อริสา สีรัตน์ //ข่าว : ชิดนัย แก้วมณีโชติ //ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1_resize batch_2_resize batch_4_resize batch_5_resize batch_6_resize batch_7_resize batch_8_resize

Leave a Comment