Share

ชาวประมงโพงพางกว่า 100 คนร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมสงขลา เยียวยาความเดือดร้อน

ชาวประมงโพงพางกว่า 100 คนร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม สงขลา ให้ความช่วยเหลือผู้ได้ความเดือดร้อนจากการรื้อถอนโพงพาง และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในฐานละเว้นหน้าที่การจับกุมผู้กระทำผิด

วันนี้ (17 ก.พ.59) ชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพการประมงโพงพางในพื้นที่ ตำบลปากพะยูน ตำบลดอนประดู่ ตำบลเกาะนางคำ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และ ตำบลควนโส ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง ตำบลชะแล้ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวนกว่า 100 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยา เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อถอนโพงพาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการรื้อถอนโพงพางในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดพัทลุง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 560 ปาก โดยได้รับความร่วมมือจากชาวประมงโพงพางทุกราย ซึ่งต่อมาได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำประมงดังกล่าว ทำให้ได้รับความเดือดร้อนขาดรายได้จากอาชีพหลักในการเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีเงินสำรองที่จะประกอบอาชีพอื่น และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้

อีกทั้งยังร้องเรียนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสงขลา ในความผิดฐานละเว้นปฏิบัติ เลือกปฏิบัติ และเอื้อประโยชน์ให้มีการกระทำผิดโดยไม่มีการจับกุม ชาวประมงโพงพางเล็งเห็นว่าไม่ได้รับความเท่าเทียม จึงได้ร้องขอความเป็นธรรมจากการบังคับใช้กฎหมายของจังหวัดพัทลุงไปแล้ว ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวประมงด้วยดีมาโดยตลอด แต่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดสงขลาเป็นการเว้นการปฏิบัติ เลือกปฏิบัติ และเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มชาวประมงโพงพางบางกลุ่มในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้ได้ทำการประมงโพงพางอย่างเปิดเผยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้ารับหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง และได้เจรจาต่อผู้ร้องเรียนว่าจังหวัดสงขลา จะเร่งเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ความเดือดร้อนตามความเหมาะสม และมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแก้ไขปัญหาการเว้นการปฏิบัติ เลือกปฏิบัติ และเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มชาวประมงโพงพางบางกลุ่มในพื้นที่จังหวัดสงขลา

อริสา สีรัตน์ //ข่าว : ชิดนัย แก้วมณีโชติ //ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1_resize batch_2_resize batch_3_resize batch_4_resize batch_5_resize batch_6_resize batch_7_resize batch_8_resize batch_9_resize

Leave a Comment