Share

ผู้ว่าสงขลานัดหารือแก้ปัญหากอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านช่วงมรสุม

ผู้ว่าฯสงขลา ห่วงชาวประมงชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบคลื่นลมแรงและช่วงมรสุม ทำให้ขาดรายได้ เรียกส่วนราชการเร่งสนับสนุนฝึกอาชีพเสริมให้ชาวประมงพื้นบ้าน

วันนี้ (18 ก.พ.59) ที่ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมการสนับสนุนอาชีพเสริมชาวประมงพื้นบ้าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน เข้าร่วม อาทิ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา, สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, สถาบันพัฒนาผีมือแรงงาน ภาค 12 สงขลา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา และผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน

ด้วยรัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การดูแลเกษตรกร ซึ่งรวมถึงชาวประมงพื้นบ้านให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม แก่เกษตรกร
ผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารารายย่อย โดยการปลูกพืชแซมสวนยาง ซึ่งได้มีการดำเนินการช่วยเหลือในบางส่วนแล้ว ในส่วนพี่น้องชาวประมงชายฝั่ง จังหวัดสงขลาเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือในระยะแรกและระยะยาว เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งประสบปัญหาการว่างงานในช่วงมรสุม ประกอบกับ รายได้จากการประมงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ซึ่งปัจจุบันมูลค่าสินค้าอุปโภคได้มีการปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับการพบปะกับชาวประมงที่ได้รับผลกระทบมีความพอใจเป็นอย่างมากที่ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณและสำรวจความต้องการของประชาชน โดยการฝึกหัดอาชีพจ้างงานเร่งด่วน เพิ่มรายได้ในแต่ละพื้นที่ ทั้งทางด้านประมง การเกษตรและด้านปศุสัตว์ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้มีรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวโดยจังหวัดสงขลาจะได้จัดสรรงบประมาณผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเพื่อยกระดับการเป็นอยู่ที่ดีของคนสงขลา

นภัสสร ศรเกลี้ยง//ข่าว : ชิดนัย มณีโชติ//ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1

batch_2

batch_3

batch_5

batch_8

Leave a Comment