Share

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดกิจกรรมเวทีปฏิรูปประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดกิจกรรมเวทีปฏิรูปประเทศไทย ตามโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย ประจำปี 2559 ที่ จ.สงขลา เดินหน้าสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (19 ก.พ.59) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดเวทีปฏิรูปประเทศไทยโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูประเทศไทย โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน

นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติในลักษณะประชารัฐ มีสื่อที่อยู่ในกำกับดูแลทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการทำงานเชิงรุก ข้อมูลข่าวสารต้องรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ทั้งสื่อหลัก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ หรือล่าสุดที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการไป คือ การทำอินโฟกราฟิก สมุดภาพ รวบรวมผลการดำเนินงานรัฐบาล เป็นต้น

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลปัจจุบัน โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การจัดการบริหารประเทศของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ยึดโรดแมป รวมทั้งการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ การร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการเตรียมทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างพลังการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อประเทศไทยของเราจะได้ก้าวไปสู่ประเทศที่มีความ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” ต่อไป

ด้าน นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า การจัดเวทีปฏิรูปประเทศไทย ตามโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ดำเนินการ ซึ่งส่วนข่าวและรายการภูมิภาคได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล โดยมีรูปแบบกิจกรรมในภาคเช้า เป็นการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางและแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ , นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงษ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดยนายนภจรส ใจเกษม ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ส่วนในภาคบ่าย นางพเยีย เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ร่วมบรรยายเรื่อง “การเตรียมการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” พร้อมแนะนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ และนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมบรรยายเรื่อง “พลังประชาชนพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย”
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา นำโดย นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ร่วมถ่ายทอดเสียงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

batch_DSC_4804R batch_DSC_4790R batch_DSC_4780R batch_DSC_4764R batch_DSC_4771R batch_DSC_4777R batch_DSC_4778R batch_DSC_4797R batch_DSC_4798R batch_DSC_4801R batch_DSC_4807R

Leave a Comment