วิทยาลัยชุมชนสตูล รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2554

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/325/054/original_Logo-small.gif?1285631314

วิทยาลัยชุมชนสตูล รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 6 สาขาวิชา 10 ห้องเรียน 300 คน ดังนี้ อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย , อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น , อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน , อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอนุปริญญาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ถนนยนตรการกำธร ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล โทรศัพท์ 0-7472-2116

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>