Share

เทศบาลเมืองพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2558

เทศบาลเมืองพัทลุงร่วมกับประชาชนในชุมชน 45 ชุมชน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพัทลุง

นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 3 เทศบาลเมืองพัทลุง ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงได้มีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ ส่งเสริมพลานามัยให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชน ใช้เวลาว่าง ห่างไกลจากยาเสพติด ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดไม่ให้แพร่กระจายมอมเมาเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป เทศบาลเมืองพัทลุงจึงร่วมกับประชาชนทั้ง 45 ชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 07.30 – 20.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนพัทลุง โดยมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น เชื่อมความสามัคคีของประชาชนในชุมชน แบ่งเป็น 5 กลุ่มสี

  1. สีน้ำเงิน ชุมชนบ้านส้มตรีดออก ชุมชนบ้านป่าไสย ชุมชนบ้านโคกท้อนร่วมใจ ชุมชนบ้านท่ามิหรำ ชุมชนบ้านทำเนียบผาสุก ชุมชนตลาดเก่าท่ามิหรำ ชุมชนบ้านควนปรง ชุมชนบ้านพระยาช่วยฯ ชุมชนบ้านในสวน
  2. สีเหลือง ชุมชนบ้านบ่อนเมา ชุมชนบ้านจ้ายเจริญ ชุมชนบ้านนางลาด ชุมชนบ้านช่องโก ชุมชนบ้านนางลาดเหนือ ชุมชนวัดประดู่หอม ชุมชนบ้านวังเนียง ชุมชนบ้านพัฒนา ชุมชนบ้านตำนานนิเวศน์
  3. สีชมพู ชุมชนวัดโคกคีรี ชุมชนบ้านปากแพรก ชุมชนบ้านใต้ม่วงสามัคคี ชุมชนวัดภูผาภิมุข ชุมชนบ้านร่วมใจพัฒนา ชุมชนบ้านดอนรุน ชุมชนบ้านสวนหลวง ชุมชนตลาดดอนยอ ชุมชนบ้านบ่อโพธิ์
  4. สีฟ้า ชุมชนเสกัก ชุมชนบ้านคูหาเหนือ ชุมชนโสภณดิษฐ์อินทร์ ชุมชนบ้านนาพระ ชุมชนบ้านพี ชุมชนบ้านนอก-ม่วงหวาน ชุมชนบ้านหน้าท่าเรือ ชุมชนบ้านหน้าเขาอกทะลุ ชุมชนวัดนิโครธาราม-คลองน้ำใส
  5. สีเขียว ชุมชนบ้านทุ่งไหม้ ชุมชนบ้านหนองบ่อ ชุมชนบ้านควนมะพร้าว ชุมชนบ้านแร่ ชุมชนบ้านไร่ ชุมชนบ้านลำปำ ชุมชนตลาดเก่าลำปำ ชุมชนท่าน้ำหัวนอน ชุมชนบ้านออก

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ เวลา 07.30 น .ชม ขบวนพาเหรดจากหน้าสถานีรถไฟพัทลุง พิธีเปิดงาน และการแข่งฟุตบอลคู่พิเศษ ทีมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล พบกับ ทีมรวมชุมชน กีฬาพื้นบ้าน แข่งชักคะเย่อ วิ่งผลัดกระสอบ เตะปิ๊บ ตีกอล์ฟภูเขา แชร์บอล เปตอง และเก้าอี้ดนตรี เวลา 17.30 น.ร่วมพิธีมอบรางวัลและกิจกรรมนันทนาการ ณ ลานหน้างานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีของประชาชนในชุมชน

IMG_1 IMG_2 IMG_3 IMG_4 IMG_5 IMG_6 IMG_7 IMG_8

Leave a Comment