Share

เหล่ากาชาดพัทลุงจัดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดพัทลุงจัดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดพัทลุง ขยายเครือข่ายบุคลากรของกาชาดในการช่วยเหลือแก่ผู้ทุกข์ยากในจังหวัดพัทลุง

ที่ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงวันนี้(10 พ.ย.58) นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการ พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย” โดยมี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของสภากาชาดไทย เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของเหล่ากาชาดมากขึ้น โดยสมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ด้านบรรเทาทุกข์ ด้านบริการโลหิต และส่งเสริมเสริมคุณภาพชีวิต ของสภากาชาดไทยให้บรรลุผลเพื่อมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากล และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส

ทั้งนี้โดยสภากาชาดไทยได้กำหนดแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร ๖ ประการ ประกอบด้วย การสร้างระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ, ปลูกฝังจิตสาธารณะ และการสร้างอาสาสมัครที่มีคุณภาพ, ดูแลอาสาสมัครให้มีประสบการณ์การทำงานที่ดี, พัฒนาสภากาชาดไทยเป็นองค์กรจิตอาสาที่เข้มแข็งและยั่งยืน, เสริมสร้างสภากาชาดไทยให้เป็นองค์กรอาสาชั้นนำที่สังคมเชื่อมั่น และ เชื่อมโยงระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทยให้เป็นเครือข่ายระดับชาติ เพื่อปลุกจิตอาสาในสังคมไทย

สำหรับจังหวัดพัทลุง มีประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยจำนวนทั้งสิ้น 7,457 คน ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยครั้งนี้ เป็นตัวแทนอาสาจากหมู่บ้านต่าง ๆ หมู่บ้านละ 1 คน รวม 670 คน

กิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรกาชาด อุดมการณ์และหลักการกาชาด เพื่อให้อาสาฯ มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการช่วยเพื่อนมนุษย์ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง : ข่าว/ภาพ

pt1011581001

Leave a Comment