Share

สสวท. สนับสนุน ทม.พัทลุงพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน สะเต็มศึกษา

เทศบาลเมืองพัทลุงได้รับสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน สะเต็มศึกษา สสวท.

เทศบาลเมืองพัทลุงได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานครูเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษาวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพัทลุง

นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงกล่าวว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่(สสวท.) มีนโยบายผลักดันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาตามแนวทางสะเต็มศึกษา “STEM” ซึ่งย่อมาจาก Science Technology Engineering and Mathematics Education โดยมีแนวคิดมาจากหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเรีย และเยอรมนี ที่พยายามพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวโดยทำให้เกิดการบูรณาการของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ (สสวท.)จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาระดับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ โดยร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพัทลุง ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จำนวน 120 คน เพื่อให้พนักงานครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยใช้ระบบสะเต็มศึกษามาเปลี่ยนวิธีการสอน โดยมีการผสมผสานในแต่ละวิชากันอย่างลงตัว ให้นักเรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน และเพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการ และพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ และเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ให้มีการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ทั้งในและนอกห้องเรียนได้ โดยเทศบาลได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย , ดร.อภิสิทธิ์ เกิดทองมี , อ.สยามชัย สุกใส บรรยายเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่โรงเรียน ความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

สำนักงานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองพัทลุง

pt1512581001-cover

Leave a Comment