Share

รองนายกรัฐมนตรี เปิดอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา “Songkhla Smart Center”

รองนายกรัฐมนตรี เปิดอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา “Songkhla Smart Center” เน้นปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เร่งยกระดับการพัฒนานครสงขลาสู่ความเป็นเมืองของการศึกษา นครแห่งอุดมปัญญา

วันนี้ (18 ธ.ค.58) เวลา 14.00 น. ที่ โรงสีแดง ถนนนครนอก อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พลอากาศเอก ดร.ประทิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา “Songkhla Smart Center” เพื่อเป็นการเปิดมิติใหม่การเรียนรู้ของเมืองสงขลา สำหรับคนทุกวัย โดยมี นายราเมศ พรหมเย็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก จำนวนกว่า 1,000 คน

พลอากาศเอก ดร.ประทิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จังหวัดสงขลาถือเป็นประตูสู่ภาคใต้ที่สำคัญ ซึ่งทางรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลา จรดพื้นที่ชายแดนเชื่อมต่อประเทศมาเลเซียทั้งด่านปาดังเบซาร์และด่านสะเดา ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเส้นทางรถไฟทางคู่ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งในระยะแรกจะมีการสร้างถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อน และในระยะต่อไปจะได้เชื่อมโยงมาสู่จังหวัดสงขลา เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการค้า เศรษฐกิจ การลงทุนต่างๆ จากส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานครมายังภูมิภาค

สำหรับจังหวัดสงขลา เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม จึงถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเปิดอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา “Songkhla Smart Center” ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนข้อมูลมากมายสู่ประชาชน เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้มากขึ้น แม้รัฐบาลจะมีนโยบายในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แต่สิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว คือความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่เอง ทำให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวสงขลาในการสร้างสถานที่เพิ่มการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลา และประเทศชาติต่อไป

ด้าน นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครสงขลา ได้จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครสงขลา เฟส 1 ณ โรงสีแดง ถนนนครนอก ซึ่งเป็นความร่วมมือกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ภาคีคนรักเมืองสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ โดยมีแนวคิดในการพัฒนาสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ที่สำคัญเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการพัฒนานครสงขลาสู่ความเป็นเมืองของการศึกษา นครแห่งอุดมปัญญา

โดยหลังจากนี้ จะดำเนินการขยายอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา (TK PARK) ณ ที่ดินราชพัสดุ บริเวณริมถนนสายบุรี ภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” ซึ่งจะเพิ่มจำนวนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีโอกาสทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจระหว่างคนในชุมชน รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิตหรือชิ้นงานจากการผสมผสานด้านศิลปวัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยสร้างการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ เป็นโซนต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์เล่าเรื่อง เมืองสงขลาแต่แรก ห้องสมุดมีชีวิต บรรจุหนังสือกว่า 200,000 เล่ม ห้องสมุดไอที คลังความรู้เทคโนโลยีทันสมัย ลานสานฝัน เวทีสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ ลานดาดฟ้า รับลมชมเมืองเก่า นครสองทะเล และเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาเมืองเก่าและสถานีรถรางชมเมืองต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

DSC_7871_resize DSC_7861_resizeDSC_7849_resizeDSC_7852_resizeDSC_7890_resize DSC_7895_resize DSC_7905_resize DSC_7911_resize DSC_7913_resize

Leave a Comment