Share

มรภ.สงขลา จัดค่ายนาฏยรังสรรค์สู่ชายแดนใต้

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ดึงครู เยาวชนชายแดนใต้ เข้าค่ายถ่ายทอดนาฏยรังสรรค์ฯ หวังใช้สุนทรียภาพทางการแสดงสร้างสุขให้ชุมชน

นายวีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เตรียมจัดค่ายถ่ายทอดนาฏยรังสรรค์สู่ชุมชนสร้างสุนทรียภาพชายแดนใต้ ในวันที่ 17, 23-24 และ 30-31 ม.ค.นี้ ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติโนรา รำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ร่วมสมัย ละครคุณธรรม และการแสดงตารีกีปัส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายวิชาการ โดยนำองค์ความรู้แขนงต่างๆ ได้แก่ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์ร่วมสมัย และละคร ผนวกเข้าด้วยกัน มีคณาจารย์ในโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดงเป็นวิทยากร ถ่ายทอดให้กับเยาวชนในชุมชนที่มีใจรัก สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาความสามารถด้านการแสดง นอกจากนั้น ครูผู้สอนยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปะการแสดง และได้ทบทวนความรู้เดิมพร้อมทั้งรับความรู้ใหม่ของชุดการแสดงแต่ละแขนง เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดต่อให้คนในชุมชน ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการประกวดทักษะด้านนาฏศิลป์ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแข่งขัน และยังเป็นการปลูกฝังและหวงแหนความเป็นนาฏศิลป์อีกด้วย

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบกับปัญหาที่บั่นทอนจิตใจ ทำให้อารมณ์ของผู้คนในพื้นที่ห่างไกลความรื่นรมย์ ทั้งนี้การสร้างสรรค์งานด้านการแสดงมีลักษณะเป็นพลวัต จึงส่งผลให้ครูผู้สอนในพื้นที่มีความต้องการพัฒนาตนเองในศาสตร์นี้จำนวนมาก ซึ่งวิเคราะห์ได้จากการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมต่างๆ ที่โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดงได้จัดขึ้นในทุกๆ ครั้ง มักมีอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์เข้ารับการถ่ายทอดเป็นจำนวนมาก จึงนำมาสู่การจัดค่ายถ่ายทอดนาฏยรังสรรค์สู่ชุมชนสร้างสุนทรียภาพชายแดนใต้ เพื่อใช้ศิลปะการแสดงในการก่อให้เกิดสุนทรียภาพที่งดงามในจิตใจของผู้สร้าง ผู้ถ่ายทอด และผู้รับชม

ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

batch_ตารีกีปัส1 batch_นาฏศิลป์ร่วมสมัย1 batch_โนรา1

Leave a Comment