Share

ม.อ.ขอเชิญร่วมประกวดการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ มุ่งให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

นายยศถกล โกศลเหมมณี อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่าทางหลักสูตรฯ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

สำหรับความสำคัญของการจัดประกวดการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยสำหรับเยาวชนดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการส่งเสริมให้มีการแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์ รวมถึงช่วยให้เยาวชนได้ฝึกการใช้สมาธิในการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านับเป็นการส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าอันเป็นการดีที่ทำให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ยิ่งไปกว่านั้นเยาวชนยังได้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิต จึงนับว่ามีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมของไทยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นแล้ว การวางกรอบซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ทำให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทางดนตรีและเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งถือเป็นแบบอย่างสำคัญสำหรับผู้ฝึกฝนดนตรี มีการผสมผสานความเป็นไทยร่วมไปกับท่วงทำนองสมัยใหม่ของเพลง ทรงคุณค่าทั้งคีตศิลป์และวรรณศิลป์ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากการร้องแล้ว แนวทางการนำเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จะสามารถแสดงศักยภาพของดนตรีไทยในมุมมองใหม่ เกิดโอกาสในการนำพาดนตรีไทยก้าวข้ามช่วงเวลา ช่วยให้มีแนวทางในการรักษาวัฒนธรรมดนตรีของชาติ

ดังนั้น สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ จึงใช้โอกาสในการจัดงานสัปดาห์วิชาการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางการขับร้องและสร้างนวัตกรรมทางดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติและเกิดการจัดการประกวดอันมีแนวทางเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสร้างเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงในโอกาสต่อไป

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง อายุระหว่าง 12 – 25 ปี โดยกำหนดจัดโครงการในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ เวทีกลาง กิจกรรม มอ.วิชาการ 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยจัดให้มีการประกวดใน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดการขับร้องเดี่ยวเพลงพระราชนิพนธ์ และการประกวดการบรรเลงเดี่ยวเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยเครื่องดนตรีไทย

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทางโทรสารหมายเลข 075 201711 หรือ ทาง e-mail address : yodthakon.g@psu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ อ.ยศถกล โกศลเหมมณี 089-1987060 หรือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 075-201848

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา

batch_12556968_893598344068794_1504038116_o

Leave a Comment