Share

รองผู้ว่าฯสงขลา ติดตามมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกร อ.นาทวี-สะบ้าย้อย

รองผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ติดตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในพื้นที่อำเภอนาทวีและสะบ้าย้อย

19 ม.ค.59 ที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา และกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ
โดยกำหนดปฏิทินการตรวจติดตามโครงการฯ ในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2559 การตรวจติดตามโครงการ กยจ. กำหนดประเด็นการตรวจติดตามคือ เพื่อเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการปิดประกาศบัญชีโครงการในเว็บไซต์ หรือปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

นายอนุชิต กล่าวว่า การติดตามโครงการ กยจ. ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย ละอำเภอนาทวีครั้งนี้ทราบว่า โครงการมีการดำเนินการก้าวหน้าไปอย่างมาก ส่วนใหญ่โครงการก็ได้ทันงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และเร่งรัดการเบิกจ่ายอยู่ และคาดว่าในเดือนนี้หรือไม่เกินเดือนหน้าก็น่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อย ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก็แทบจะไม่มี เพราะชาวบ้านให้ความร่วมมือดี ดำเนินโครงการไปด้วยความโปร่งใส มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบกันหมดทั่วหน้า จึงไม่มีการเรียกร้องประการใด

นภัสสร ศรเกลี้ยง//ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1 batch_2 batch_3 batch_4 batch_5 batch_6 batch_7 batch_8 batch_9 batch_10 batch_11 batch_12 batch_13 batch_14 batch_15 batch_16 batch_17 batch_18 batch_19

Leave a Comment