Share

มรภ.สงขลา ผนึกภาคี วางแผนพัฒนาท่องเที่ยว-กีฬา

มรภ.สงขลา จับมือภาคีเครือข่าย ระดมความเห็นทำแผนพัฒนาเชิงปฏิบัติการ หวังสร้างกลไกผลักดันการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

ดร.นราวดี บัวขวัญ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูล เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ระดมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วม 160 คน ทำแผนเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สงขลา โดยได้นำผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ หมู่บ้านคีรีวง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำเอาแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา ซึ่งในเบื้องต้นได้ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้าน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนา อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีทีมวิทยากรจาก มรภ.สงขลา ประกอบด้วย ดร.นราวดี บัวขวัญ ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ ดร.วนิดา เพ็ชรลมุล อาจารย์ประจำวิทยาเขตสตูล และ ดร.กัณถพล มะหามาด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและออกแบบกิจกรรมทางวิชาการทั้งหมด

ด้าน นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สงขลา กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือการสร้างกลไกที่จะผลักดันการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนสังคม ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้นอกพื้นที่ ดร.นราวดี บัวขวัญ ระดมความเห็น วิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน

Leave a Comment