Share

ผวจ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการ “แก้จนคนสงขลา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อน 15 วาระสงขลา โครงการ “แก้จนคนสงขลา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันนี้ (9 ก.พ.59) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อน 15 วาระสงขลา โครงการ “แก้จนคนสงขลา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีทั้งส่วนราชการ เอกชน และร่วมทั้งภาคประชาสังคมเข้าร่วมการประชุม

ตามที่จังหวัดสงขลา ได้ขออนุมัติโครงการ “แก้จนคนสงขลา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือน และได้ทำแบบสอบถามความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 160 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 5,000 บาท รวมจำนวนทั้งหมด 800,000 บาท ประกอบด้วย อ.เมืองสงขลา จำนวน 100 ครัวเรือน, อ.จะนะ จำนวน 2 ครัวเรือน,
อ.เทพา จำนวน 8 ครัวเรือน, อ.รัตภูมิ จำนวน 14 ครัวเรือน, อ.สิงหนคร จำนวน 33 ครัวเรือน, อ.ระโนด จำนวน 1 ครัวเรือน, อ.นาหม่อม จำนวน 2 ครัวเรือน

ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จในการยกระดับรายได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเป้าหมาย โดยการจัดทำแบบประเมินซึ่งประยุกต์มาจากแบบประเมินครัวเรือนต้นแบบของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีข้อมูลครัวเรือนกิจกรรมที่ดำเนินการยกระดับรายได้ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น

นภัสสร ศรเกลี้ยง//ข่าว : ชิดนัย แก้วมณีโชติ//ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_2 batch_1 batch_3 batch_4 batch_5 batch_6 batch_7

Leave a Comment