คำค้นหา: ข่าวท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อเร็ว ๆนี้ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งได้มี กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เป็นกลไกเชื่อมประสาน เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระสำคัญจากการทำสมัชชาสุขภาพที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จัดทำเป็นเอกสารหลักและร่างมติของเอกสารร่างแรกตามประเด็นสมัชชาสุขภาพต่างๆ ในภาพรวมของประเทศขึ้น และให้ทุกจังหวัด มีการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความเห็นต่อเอกสารร่างแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยพิจารณาร่างประเด็นที่สนใจ ตรงกับปัญหาและมีข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มเครือข่ายจังหวัดพัทลุงในครั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามหลักการของกระบวนการมีส่วนร่วมในการับฟังความคิดเห็นจากทุกจังหวัด และมีความเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์ระดับชาติ และระดับพื้นที่ และมีความสำคัญเป็นที่ย่อมรับของสังคม นำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ ต่อคณะรัฐมนตรีและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของ ซึ่งจะทำให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติในช่วงดำเนินการต่อไป สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีกลุ่มเครือข่ายจังหวัดพัทลุงกว่า…

จ.พัทลุงหนุนงบกว่า 10 ล้านพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เขาชัยสน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ออกตรวจโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลเขาชัยสนซึ่งได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อเปิดประสิทธิภาพของการผลิตเนื้อสัตว์บริการประชาชน นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ ๖ พร้อมด้วยนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสุวิมล ศรีหะไตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมการปรับปรุงก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน ซึ่งได้ขอสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจำนวน 10,300,000 บาท โดยแบ่งเป็นงบลงทุนสำหรับการก่อสร้างวงเงิน 9,400,000 บาท และงบดำเนินงานเพื่อจัดซื้อรถห้องเย็น วงเงิน 900,000 บาท ทั้งนี้โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาชัยสน ได้จัดตั้งและเปิดดำเนินการเมืองเดือนกันยายน 2549 ด้วยงบงบพัฒนาจังหวัดจำนวน 5,136,000 บาท มีกำลังการผลิต…

จังหวัดพัทลุงกำหนดจัดงานสืบสานสิ่งดีงานที่ทรงคุณค่าเพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุง

จังหวัดพัทลุงกำหนดจัดงานสืบสานสิ่งดีงานที่ทรงคุณค่าเพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุง “เทิดพระเกียรติสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายนนี้ ที่วังเจ้าเมืองพัทลุง นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้วาราชการจังหวัดพัทลุง ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสืบสานสิ่งดีงานที่ทรงคุณค่าเพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุง “เทิดพระเกียรติสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ตามที่จังหวัดพัทลุง โดยภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ องค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน ทายาทอดีตเจ้าเมืองพัทลุง และภาคประชาชนได้ร่วมกันกำหนดจัดขึ้นระหว่าวันที่ 2 – 4 เมษายน 2557 นี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และเชิดชูสิ่งมีคุณค่าต่าง ๆ…

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน ณ บ้านไทยรัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหานโพธิ์พิทยาคม หมู่ที่ 2 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีหะไตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางสวาท รามทิพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายแพทย์สมบูรณ์ คุโรปกรณ์พงษ์…

ผู้ว่าฯพัทลุงฝากตัวเป็นศิษย์ 2 บรมครูพราหมณ์แห่งสำนักเขาอ้อ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เข้ายกพานฝากตัวเป็นศิษย์ต่อ 2 บรมครูพราห์มณ์ผู้สืบทอดไสยเวทย์แห่งสำนักเขาอ้อจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีการสืบทอดกันมาเกือบ 2 พันปี ก่อนจะมอบให้เป็นวัดในพุทธศาสนาเมื่อประมาณ 900 ปี แต่ยังคงมีพราหมณ์สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทุกปีเมื่อถึงเวลาประมาณขึ้น 8 ค่ำเดือน 3 วัดเขาอ้อจะทำพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ มีกิจกรรมหลายอย่างเช่น พิธีการบวงสรวง การปลุกเสกของขลัง หุงเหนียวกินมันแช่นว่านยา เพื่อความมงคลและการสืบทอดสายโลหิตของสำนักให้คงอยู่ต่อไป ปีนี้นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เข้ามาเป็นประธานจัดงาน กำหนดจัดขึ้นเป้นเวลา 3 วันระหว่างวันที่…

จังหวัดพัทลุงลุยประชุม ครม.น้อย เร่งส่วนราชการดูแลแก้ปัญหาของประชาชน

ในขณะนี้แม้สถานการณ์บ้านเมืองจะไม่ปกติเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะเกิดขึ้นทั่วไป แต่การทำหน้าที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพัทลุงก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยเมื่อวานนี้ ครม.น้อยจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดก็ยังมีการประชุมกันตามปกติ โดยมีนายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการดูแลแก้ปัญหาของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่มีการสั่งการในที่ประชุม ครม.น้อยจังหวัดพัทลุงครั้งที่ผ่านมาในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม การแก้ปัญหาให้กับชาวสวนยางที่ตกค้างยังไม่ได้รับการจ่ายเงินจากธนาคาร ธกส.เนื่องจากการมีพระราชกฤษฎีการยุบสภาผู้แทนราษฎรทำให้กระบวนการการจ่ายเงินต้องผ่านความเห็นชอบจาก กกต.ก่อนเพื่อป้องกันมิให้การจ่ายเงินดังกล่าวมีผลต่อความนิยมทางการเมืองของ พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน และยืนยันว่าเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองแล้วจะได้รับเงินทุกราย แต่อาจจะช้าเพื่อติดปัญหาข้อปฏิบัติดังกล่าว ส่วนเรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนูนาระบาด การแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะทุ่งต่อ ตำบลแหลมตะโหนด ปัญหาข้อขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย การพัฒนาระบบเลี้ยงควายให้กับเกษตรกรชาวทะเลน้อยและพนางตุงที่ต้องการก่อสร้างคอกควายในพื้นที่เขตสาธารณะเพื่อส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นต้น ซึ่งที่ประชุม ครม.น้อยจังหวัดพัทลุงได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบไปดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแล้ว และได้มีการติดตามผลงานซึ่งมีความคืบหน้าไปตามลำดับ คาดว่าทุกปัญหาที่ได้มีการหยิบยกขึ้นในที่ประชุมจะได้รับการแก้ปัญหาทุกประเด็น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงการบริหารเงินกองทุน ครม.น้อยจังหวัดพัทลุงว่า ปัจจุบันเงินกองทุนดังกล่าวได้รับการบริจาคเสียสละของหัวหน้าส่วนราชการ…

จังหวัดพัทลุง จัดมหกรรมแก้จน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 15 ม.ค. 57  ที่ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง บริเวณโรงแรมวังโนราห์ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมแก้จน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน จัดการชีวิต พิชิตความยากจน ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง จัดขึ้น เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมาย ได้ตระหนักและเรียนรู้แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างมีทิศทาง นายเฉลิม สุขทอง พัฒนาการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การจัดมหกรรมแก้จนฯ ในครั้งนี้ เพื่อต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตนเองให้แก่ครัวเรือน ให้ครัวเรือนได้ตระหนักและเรียนรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพวงมาลาหลวงแก่วีระชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลาหลวง แก่ สิบเอกวีระพงศ์ คชสิงห์ ทหารพรานค่ายวังพญา ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วัดสังฆวราราม ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง วันที่ 15 ม.ค.57 นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเชิญพวงมาลาหลวง พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์รวม 12 พวง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้วางหน้าหีบศพ สิบเอกวีระพงศ์ คชสิงห์ ทหารพรานสังกัด กองร้อยทหารพรานที่ 41 ค่ายวังพญา ตำบลวังพญา…

ผวจ.พัทลุง เปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สหกรณ์พนมวังก์เสริมสร้างรายได้ชุมชน

นย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สหกรณ์ พนมวังก์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเอเชีย หมู่ที่ 6 ตำบลพนามวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดที่ทำการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สหกรณ์ เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นที่รวบรวมและจำหน่ายสินค้าต่างๆของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่มวลสมาชิกให้มากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้นศูนย์ดังกล่าวยังได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเครือข่ายในจังหวัดพัทลุงมาจำหน่ายด้วย นายจำเนียร พงศาปาน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด กล่าวว่าภายในศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สหกรณ์ ยังได้แบ่งพื้นที่เป็นที่ทำการกลุ่มสตรีทอผ้าพนมวังก์อีกด้วย เพื่อให้เป็นแหล่งสาธิต การเรียนรู้ การใช้ภูมิปัญญาสู่ชุมชนและสังคมอีกด้วย ซึ่งการดำเนินงานของกลุ่มสตรีทอผ้าพนมวังก์นั้นได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับรางวัลสินค้าโอท็อประดับ 5 ดาว และล่าสุดได้รับรางวัลหัตถกรรมประเภทผ้าและสิ่งทอ จากรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร นอกจากนี้สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ ยังให้การส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อสร้างรายได้เสริมอีกด้วย อาทิ…

สุดคึกคัก! เด็ก ๆ แห่ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง

เด็ก ๆ ในจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงอย่างคึกคัก ซึ่งปีนี้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ นำของขวัญของรางวัลและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนานอย่างเต็มที่เหมือน เวลา 08.30 น.วันนี้(11 ม.ค.57) นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ของจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งอ่านสารของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งมอบให้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีหะไตร นายกเหล่ากาชาด ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น จากโรงเรียนต่าง ๆ ก่อนออกเยี่ยมบูธและมอบของขวัญแก่เด็ก ๆ…