คำค้นหา: ข่าวพัทลุง

ข่าวสารเทศบาลเมืองพัทลุง ประจำเดือน มิถุนายน 2557

ทม.พัทลุงเปิดโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมือเท้าปาก นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมือเท้าปากในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ตามที่โรงพยาบาลพัทลุงร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุง จัดโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมือเท้าปาก เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปัญหาสุขภาพนักเรียน สามารถที่จะป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้ลดลงได้ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงพยาบาลพัทลุง ทม.พัทลุงมอบเช็คเงินสดจำนวน 50,000บาท เนื่องในสัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาชาด เทศบาลเมืองพัทลุงโดยนายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มอบเช็คเงินสดจำนวน 50,000บาท เนื่องในสัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาชาด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน…

ข่าวสารเทศบาลเมืองพัทลุง ประจำเดือน เมษายน 2557

ทม.พัทลุงจัดโครงการพัฒนา ล้างถนน และทางเท้า ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลเมืองพัทลุง โดยนายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนา ล้างถนน และทางเท้า ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2557 ตั้งแต่ เวลา17.30 – 22.30 น. ถนนราเมศวร์ตลอดสายเพื่อให้มีความระเบียบเรียบร้อยสวยงามต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ พนักงานเทศบาลเมืองพัทลุงร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล เทศบาลเมืองพัทลุง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557 โดยมีพนักงานเทศบาล จำนวน…

พัทลุงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พัทลุงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานตามโครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่โรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง วันนี้(28 มี.ค.57) นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานตามโครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 34 จังหวัดพัทลุง จัดขึ้นเพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบ แกนนำชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลต้นแบบ ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และให้คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบ ได้นำความรู้ด้านประชาคมอาเซียนไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เป็นการขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง สำหรับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำกลุ่มองค์กรและภาคเครือข่าย ในพื้นที่ตำบลต้นแบบ 3 ตำบล ประกอบด้วย เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน เทศบาลตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง…

จ.พัทลุงหนุนงบกว่า 10 ล้านพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เขาชัยสน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ออกตรวจโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลเขาชัยสนซึ่งได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อเปิดประสิทธิภาพของการผลิตเนื้อสัตว์บริการประชาชน นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ ๖ พร้อมด้วยนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสุวิมล ศรีหะไตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมการปรับปรุงก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน ซึ่งได้ขอสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจำนวน 10,300,000 บาท โดยแบ่งเป็นงบลงทุนสำหรับการก่อสร้างวงเงิน 9,400,000 บาท และงบดำเนินงานเพื่อจัดซื้อรถห้องเย็น วงเงิน 900,000 บาท ทั้งนี้โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาชัยสน ได้จัดตั้งและเปิดดำเนินการเมืองเดือนกันยายน 2549 ด้วยงบงบพัฒนาจังหวัดจำนวน 5,136,000 บาท มีกำลังการผลิต…

จังหวัดพัทลุงกำหนดจัดงานสืบสานสิ่งดีงานที่ทรงคุณค่าเพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุง

จังหวัดพัทลุงกำหนดจัดงานสืบสานสิ่งดีงานที่ทรงคุณค่าเพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุง “เทิดพระเกียรติสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายนนี้ ที่วังเจ้าเมืองพัทลุง นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้วาราชการจังหวัดพัทลุง ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสืบสานสิ่งดีงานที่ทรงคุณค่าเพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุง “เทิดพระเกียรติสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ตามที่จังหวัดพัทลุง โดยภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ องค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน ทายาทอดีตเจ้าเมืองพัทลุง และภาคประชาชนได้ร่วมกันกำหนดจัดขึ้นระหว่าวันที่ 2 – 4 เมษายน 2557 นี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และเชิดชูสิ่งมีคุณค่าต่าง ๆ…

ทม.พัทลุงเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมไทเก๊กสัมพันธ์ภาคใต้ ประจำปี 2557

นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไทเก๊กสัมพันธ์ภาคใต้ ประจำปี 2557 โดยมีนายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงกล่าวต้อนรับคณะชมรมไทเก๊กภาคใต้ และชมรมไทเก๊กจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางมาร่วมงานกว่า 2000 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ณ หาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง กล่าวว่า เทศบาลเมืองพัทลุง ชมรมไทเก๊กจังหวัดพัทลุง และชมรมออกกำลังกายจังหวัดพัทลุง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมไทเก๊กภาคใต้ ประจำปี 2557 จากชมรมไทเก๊กภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 – 23…

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ พอ.สว.จังหวัดพัทลุง ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน ณ บ้านไทยรัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหานโพธิ์พิทยาคม หมู่ที่ 2 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีหะไตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางสวาท รามทิพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายแพทย์สมบูรณ์ คุโรปกรณ์พงษ์…

ผู้ว่าฯพัทลุงฝากตัวเป็นศิษย์ 2 บรมครูพราหมณ์แห่งสำนักเขาอ้อ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เข้ายกพานฝากตัวเป็นศิษย์ต่อ 2 บรมครูพราห์มณ์ผู้สืบทอดไสยเวทย์แห่งสำนักเขาอ้อจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีการสืบทอดกันมาเกือบ 2 พันปี ก่อนจะมอบให้เป็นวัดในพุทธศาสนาเมื่อประมาณ 900 ปี แต่ยังคงมีพราหมณ์สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทุกปีเมื่อถึงเวลาประมาณขึ้น 8 ค่ำเดือน 3 วัดเขาอ้อจะทำพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ มีกิจกรรมหลายอย่างเช่น พิธีการบวงสรวง การปลุกเสกของขลัง หุงเหนียวกินมันแช่นว่านยา เพื่อความมงคลและการสืบทอดสายโลหิตของสำนักให้คงอยู่ต่อไป ปีนี้นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เข้ามาเป็นประธานจัดงาน กำหนดจัดขึ้นเป้นเวลา 3 วันระหว่างวันที่…

จังหวัดพัทลุงลุยประชุม ครม.น้อย เร่งส่วนราชการดูแลแก้ปัญหาของประชาชน

ในขณะนี้แม้สถานการณ์บ้านเมืองจะไม่ปกติเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะเกิดขึ้นทั่วไป แต่การทำหน้าที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพัทลุงก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยเมื่อวานนี้ ครม.น้อยจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดก็ยังมีการประชุมกันตามปกติ โดยมีนายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการดูแลแก้ปัญหาของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่มีการสั่งการในที่ประชุม ครม.น้อยจังหวัดพัทลุงครั้งที่ผ่านมาในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม การแก้ปัญหาให้กับชาวสวนยางที่ตกค้างยังไม่ได้รับการจ่ายเงินจากธนาคาร ธกส.เนื่องจากการมีพระราชกฤษฎีการยุบสภาผู้แทนราษฎรทำให้กระบวนการการจ่ายเงินต้องผ่านความเห็นชอบจาก กกต.ก่อนเพื่อป้องกันมิให้การจ่ายเงินดังกล่าวมีผลต่อความนิยมทางการเมืองของ พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน และยืนยันว่าเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองแล้วจะได้รับเงินทุกราย แต่อาจจะช้าเพื่อติดปัญหาข้อปฏิบัติดังกล่าว ส่วนเรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนูนาระบาด การแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะทุ่งต่อ ตำบลแหลมตะโหนด ปัญหาข้อขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย การพัฒนาระบบเลี้ยงควายให้กับเกษตรกรชาวทะเลน้อยและพนางตุงที่ต้องการก่อสร้างคอกควายในพื้นที่เขตสาธารณะเพื่อส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และการท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นต้น ซึ่งที่ประชุม ครม.น้อยจังหวัดพัทลุงได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบไปดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแล้ว และได้มีการติดตามผลงานซึ่งมีความคืบหน้าไปตามลำดับ คาดว่าทุกปัญหาที่ได้มีการหยิบยกขึ้นในที่ประชุมจะได้รับการแก้ปัญหาทุกประเด็น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงการบริหารเงินกองทุน ครม.น้อยจังหวัดพัทลุงว่า ปัจจุบันเงินกองทุนดังกล่าวได้รับการบริจาคเสียสละของหัวหน้าส่วนราชการ…

จังหวัดพัทลุง จัดมหกรรมแก้จน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 15 ม.ค. 57  ที่ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง บริเวณโรงแรมวังโนราห์ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมแก้จน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน จัดการชีวิต พิชิตความยากจน ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง จัดขึ้น เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมาย ได้ตระหนักและเรียนรู้แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างมีทิศทาง นายเฉลิม สุขทอง พัฒนาการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การจัดมหกรรมแก้จนฯ ในครั้งนี้ เพื่อต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตนเองให้แก่ครัวเรือน ให้ครัวเรือนได้ตระหนักและเรียนรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง…